Actueel: duolegaat in Vlaanderen

actualité legs en duo

Duolegaat: Is het einde nabij in Vlaanderen?

In oktober 2019 liet de Vlaamse regering verstaan dat ze komaf wil maken met het duolegaat. Voor duolegaten in Brussel en Wallonië is er dus geen reden tot ongerustheid. Volgens de Vlaamse regering is het duolegaat geen zuiver altruïstische constructie maar een achterpoortje naar belastingvermindering. Veel organisaties, waaronder Artsen Zonder Grenzen, scharen zich niet achter deze besparingsmaatregel en tekenden verzet aan. Momenteel is er nog geen definitieve beslissing genomen en heerst er onzekerheid over de toekomst van het duolegaat in Vlaanderen.

Artsen Zonder Grenzen vóór behoud duolegaat

Dat het duolegaat een aanzet betekent voor altruïstische beweegredenen, staat voor Artsen Zonder Grenzen buiten kijf. Dat blijkt duidelijk uit onze ervaring en gesprekken met erflaters. Bovendien vertegenwoordigen nalatenschappen via duolegaat een aanzienlijk deel van onze werkingsmiddelen. Het schrappen van het duolegaat zou een ingrijpende impact hebben op onze medische humanitaire interventies.

Meer info, vragen of wilt u juridisch advies?
Contacteer Cathy Masset, onze juriste voor nalatenschappen, op het nummer 02/474 79 28 of via legaten@azg.be

Neemt Artsen Zonder Grenzen actie?

Artsen Zonder Grenzen heeft zich, samen met tientallen andere goede doelen, meteen na de bekendmaking in oktober 2019 ingezet voor het behoud van het duolegaat. Zo klopten we samen aan bij het betrokken ministerie en plaatsten we, in samenwerking met enkele andere goede doelen, een opiniebijdrage in De Standaard. We onderstrepen het altruïstisch karakter via voorbeelden uit eigen ervaringen, en opperen voor een regeling waarbij goede doelen minstens 10% netto moeten overhouden van het (deel)vermogen waarop het duolegaat betrekking heeft.

Is er al een beslissing genomen inzake het duolegaat?

Nee, over het regeerakkoord is nog geen beslissing genomen. Het is echter koffiedik kijken wanneer exact de beslissing zal vallen. We volgen de situatie op de voet en houden u op de hoogte.

Wat zou het voor u concreet betekenen als het duolegaat geschrapt wordt?

De huidige constructie laat toe dat een of meerdere goede doelen naar keuze de erfbelasting van de andere erfgena(a)m(en) op zich nemen, en zelf ook nog een substantieel deel overhoudt aan de erfenis. Bij een schrapping zullen de erfgenamen meer erfbelastingen moeten betalen. Wie reeds een duolegaat heeft voorzien, zal zijn testament naar alle waarschijnlijkheid moeten aanpassen. Maar zolang er niets definitiefs beslist wordt, raden we aan om af te wachten.

Kaderstuk: Wat is een duolegaat?

Het duolegaat is een constructie waarbij een erflater niet alleen een neef, nicht, of vriend (in de zijlijn) als erfgenaam aanwijst, maar ook een of meerdere goede doelen. Op die manier worden erfgenamen bespaard van hele hoge belastingen, en worden erflaters gestimuleerd om een of meerdere goede doelen te ondersteunen. De erfbelasting wordt ten laste gelegd van het goede doel (dat aan een lager tarief belast wordt), en het ziet erop toe om zelf ook een substantieel deel van het legaat over te houden. Een win-winsituatie dus.