Sociale media

Open the menu

Onze waarden: Handvest

Alle mensen hebben recht op humanitaire medische zorg: dit is één van de centrale waarden van Artsen Zonder Grenzen.  

Wij verlenen in de eerste plaats medische hulp, waarin kwaliteitszorg in precaire situaties de kern vormt van ons humanitair werk. Wij streven ernaar om altijd in het beste belang van de patiënten te handelen. Dit gebeurt zonder discriminatie, met respect voor hun waardigheid en de ethische beginselen van ons beroep.  

Wanneer medische hulp alleen niet voldoende is, bieden wij materiële en sanitaire hulp: onderdak, drinkwater, voedsel of noodvoorzieningen.  

Onze waarden: handvest van Artsen Zonder Grenzen

In 1971 werd de eerste afdeling van Artsen Zonder Grenzen opgericht in Frankrijk. Het Handvest dat toen werd opgesteld, is vandaag nog steeds het fundament van onze organisatie.

Het centrale principe van het Handvest is dat mensen recht hebben op humanitaire hulp. Daaraan ontleent Artsen Zonder Grenzen haar opdracht om medische zorg te bieden. Verder onderstreept het Handvest dat Artsen Zonder Grenzen neutraal, onpartijdig, en onafhankelijk is.

  • Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt, en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar afkomst, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting. 
  • Artsen Zonder Grenzen is volstrekt neutraal en onpartijdig. Op grond van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp, eist Artsen Zonder Grenzen volledige vrijheid in de uitoefening van haar taak.
  • De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen respecteren de medische gedragscode en handhaven een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van welke politieke, religieuze of economische macht dan ook.
  • De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen bepalen uit vrije wil of zij de gevaren en risico's van het werk accepteren en eisen voor zichzelf of rechthebbenden geen enkele vergoeding, behalve welke de organisatie hen kan verschaffen. 

DEI binnen Artsen Zonder Grenzen

Inclusie van LGBTQIA+ in AZG-gezondheidsstructuren

Wanneer mensen van de LGBTQIA+-gemeenschap gezondheidszorg zoeken, krijgen ze vaak te maken met culturele of religieuze vooroordelen of zien ze tekortkomingen in kennis over de specifieke gezondheidsbehoeften die zij nodig hebben.  

Hierdoor mijden veel mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap gezondheidsinstellingen omdat ze bang zijn voor discriminatie, onbekwame zorg, gevaarlijke inbreuken op de discretie, het minimaliseren van de zorgbehoeften en het ontkennen van structureel seksueel en fysiek geweld dat ze zouden kunnen ervaren. Hierdoor zullen mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap minder geneigd zijn om nodige medische zorg te zoeken waardoor deze specifieke noden onbeantwoord blijven.

Artsen Zonder Grenzen wilt deze barrières verbreken door te veranderen hoe we als medische humanitaire ngo LGBTQIA+-patiënten in onze zorginstellingen verwelkomen en behandelen. Daarom ontwikkelden we een reeks hulpmiddelen binnen AZG-projecten, zoals trainingsmodules over best practices voor medische zorgverleners en niet-medisch personeel dat direct contact heeft met patiënten. Daarnaast werken we vooroordelen weg en schaven we onze kennis rond de zorg voor LGBTQIA+- bij, zodat ze een waardige en uitgebreide behandeling krijgen in de gezondheidsinstellingen van AZG.

Waardige zorg bieden aan mensen die gemarginaliseerd en gediscrimineerd worden is de kern van de principes en waarden van AZG: het gaat om toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht religieuze en culturele normen of wettelijke status.  

Wat is Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI)?  

Diversiteit is een demografische mix van persoonlijke kenmerken, die elke persoon uniek maakt. Voorbeelden van diversiteit zijn (maar zijn niet beperkt tot) ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, medische toestand, leeftijd, klasse en religieuze, politieke of culturele overtuigingen.

Gelijkheid is de systematische eerlijke en rechtvaardige behandeling van mensen die resulteert in kansen en resultaten voor elk individu die "een gelijk speelveld creëren". Het aanpakken van ongelijkheid vereist inzicht in de onderliggende oorzaken van resultaatverschillen binnen de samenleving en verschillen in macht en autoriteit.

Inclusie is de mate waarin alle mensen het gevoel hebben erbij te horen, vooral ondervertegenwoordigde groepen en hun deelname aan besluitvormingsprocessen. Een echt inclusieve groep zal noodzakelijkerwijs divers zijn, maar een diverse groep kan al dan niet inclusief zijn. 

 

VOLG ARTSEN ZONDER GRENZEN, SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF