Sociale media

Open the menu

Onze waarden: Handvest

In 1971 werd de eerste afdeling van Artsen Zonder Grenzen opgericht in Frankrijk. Het Handvest dat toen werd opgesteld, is vandaag nog steeds het fundament van onze organisatie.

Het centrale principe van het Handvest is dat mensen recht hebben op humanitaire hulp. Daaraan ontleent Artsen Zonder Grenzen haar opdracht om medische zorg te bieden. Verder onderstreept het Handvest dat Artsen Zonder Grenzen neutraal, onpartijdig, en onafhankelijk is.

  • Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt, en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar afkomst, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting. 
  • Artsen Zonder Grenzen is volstrekt neutraal en onpartijdig. Op grond van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp, eist Artsen Zonder Grenzen volledige vrijheid in de uitoefening van haar taak.
  • De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen respecteren de medische gedragscode en handhaven een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van welke politieke, religieuze of economische macht dan ook.
  • De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen bepalen uit vrije wil of zij de gevaren en risico's van het werk accepteren en eisen voor zichzelf of rechthebbenden geen enkele vergoeding, behalve welke de organisatie hen kan verschaffen. 

VOLG ARTSEN ZONDER GRENZEN, SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF