België

Opvangcrisis: een tijdlijn sinds de belgische staat en Fedasil veroordeeld werden

In het najaar van 2021 ontstaat een zorgwekkende situatie aan de poorten van het Klein Kasteeltje (waar asielzoekers zich moesten aanmelden). De eerste asielzoekers kunnen hun aanvraag niet meer registreren en worden niet meer opgevangen.

 

19 januari 2022

De Belgische Staat wordt voor het eerst veroordeeld

Artsen Zonder Grenzen en 9 andere organisaties klagen het gebrek aan actie van de Belgische staat aan. De staat en Fedasil worden veroordeeld: de rechtbank beveelt Fedasil om een opvangplaats toe te kennen aan elke asielzoeker, zodra zijn aanvraag is ingediend, zonder voorwaarden of vertraging, en dit op straffe van sancties. Een jaar later zijn er bijna 7.500 individuele veroordelingen door de Brusselse arbeidsrechtbank.

Februari 2022

De rechtbank beveelt de betaling van dagelijkse dwangsommen

De staatssecretaris reageert niet. De verenigingen eisen daarop de betaling van dwangsommen én een verhoging van de bedragen indien ook maar één persoon die om internationale bescherming verzoekt, zijn recht op thuis wordt ontzegd. Meer dan 1,7 miljoen euro aan dwangsommen blijven tot op heden onbetaald.

15 juli 2022

 

Het opvangcentrum voor niet-begeleide vluchtelingen of NBMV sluit

Het centrum, opgericht in oktober 2021, ving 350 minderjarigen op doorreis op. De overheid neemt het centrum niet over en Artsen Zonder Grenzen ziet zich genoodzaakt om het centrum te sluiten.

13 september 2022

 

Artsen Zonder Grenzen legt de regering een stappenplan voor, mede ondertekend door een vijftigtal organisaties, met een veertigtal concrete en realistische maatregelen om uit de crisis te komen

De staatssecretaris legt de door de verenigingen ter plaatse voorgestelde maatregelen naast zich neer.

Oktober 2022

Vrouwen en kinderen op straat

Voor het eerst worden gezinnen (vrouwen met kinderen) en niet-begeleide minderjarigen (NBMV) niet langer systematisch opgevangen. Ze kunnen niet anders dan op straat slapen. De crisis wordt intens dieper.

12 oktober 2022

 

Artsen Zonder Grenzen opent een tijdelijke kliniek in Pacheco

Onze teams stellen 2 medische containers op op de Pachecolaan, naast de Dienst Vreemdelingenzaken en bieden een antwoord op de medische en psychologische noden van migranten en asielzoekers. We spreken er ook de autoriteiten mee aan op hun tekortkomingen. Er werden in totaal 1.808 medische consultaties en 162 psychologische beoordelingen uitgevoerd.

November 2022

 

Het"Palais des Droits" wordt bezet

Het ongelukkig benoemde kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is de enige optie voor migranten en asielzoekers in Brussel om te schuilen voor de winterse temperaturen. De plaats is nu de thuisbasis van bijna 1.000 mensen, in onwaardige levensomstandigheden.

2 november 2022

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens roept België tot orde

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tikt de Belgische Staat op de vingers voor over de ontoereikende opvang van een Guinese asielzoeker en eist dat de jongeman onderdak en elementaire materiële hulp krijgt. Sindsdien is de Staat ruim 1.100 keer door het EHRM tot de orde geroepen.

7 november 2022

De Europese Commissie stelt 204 miljoen euro beschikbaar

Het gaat om een financiering via het Fonds voor asiel, migratie en integratie om België te helpen snel oplossingen te vinden voor het tekort aan opvangcapaciteit. Ondanks deze kolossale financiële steun is er sinds de betaling geen substantiële capaciteitsverhoging gerealiseerd.

1 december 2022

Advocaten begraven de rechtsstaat

Onder vrieskou verzamelen tientallen advocaten van het kantoor Progress Lawyers Network zich in Brussel om symbolisch de Belgische rechtsstaat te begraven. De stelt de niet-naleving van gerechtelijke beslissingen aan de kaak. Ze overwegen een schatting van de in beslag te nemen activa van de overheid.

13 december 2022

Op 13 december dringt Dunja Mijatovic, commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, er bij België en de staatssecretaris op aan om asielzoekers onderdak en materiële hulp te garanderen.

19 december 2022

 

Sit-in in het kabinet van premier Alexander De Croo

AZG en andere middenveldorganisaties bezetten de Wetstraat 16 tot er een oplossing is gevonden. Wij vragen:

  • De start van de federale crisisbeheersingsfase
  • Het effectief ter beschikking stellen van 1.000 verblijfsplaatsen

Een beslissing blijft uit. De ordediensten dwingen de middenveldorganisaties om te vertrekken.

20 december 2022

 

Vaccinatiecampagne tegen difterie en polio

Artsen Zonder Grenzen start haar vaccinatiecampagne nadat ze in haar straatkliniek verschillende gevallen van difterie vaststelt. Een week lang vaccineren we in het Palais des Droits kraakpand, aan het Klein Kasteeltje en in de Humanitaire Hub bijna 450 mensen.

Januari 2023

3.000 mensen die internationale bescherming aanvroegen wachten nog op een plek in een verzadigd netwerk.

16 januari 2023

Fedasil moet goederen verkopen om dwangsommen te betalen

Nieuwe dieptepunt voor het Federaal Agentschap Fedasil. Voor het eerst sinds 2011 geeft de kamer voor inbeslagname van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel toestemming voor de verkoop van een reeks goederen van Fedasil. Dit om het federaal agentschap de opgelegde dwangsom te laten betalen wegens niet-naleving van het recht op opvang van asielzoekers.

Wat doet Artsen Zonder Grenzen in België?

Hulp aan de meest kwetsbare mensen

Zoals overal ter wereld, bieden we ook in België hulp aan zij die dat het hardst nodig hebben. Sinds 2017 werkt Artsen Zonder Grenzen onafgebroken in België. Al vijf jaar lang helpen we de meest kwetsbare mensen, zij die niet kunnen terecht bij de Belgische autoriteiten voor gepaste hulp en onze steun dus het meeste nodig hebben. Voor België betekent dit voornamelijk dat we mensen op de vlucht, ouderen (tijdens COVID-19) en daklozen bijstaan. Wat doen (en deden) onze teams precies in België? Een overzicht van onze voornaamste activiteiten.

Psychologe Hager in gesprek met één van de mensen op de vlucht met wie we dagelijks gesprekken hebben. © Albert Masias, 2020
Psychologe Hager in gesprek met één van de mensen op de vlucht met wie we dagelijks gesprekken hebben. © Albert Masias, 2020

5 jaar essentiële hulp voor migranten in Brussel

Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 2017 in de Humanitaire Hub in Brussel, een project dat we samen met zes partnerorganisaties beheren. De “hub” is een plek waar migranten en vluchtelingen terechtkunnen voor diensten waar ze elders in de stad geen toegang toe hebben, zoals medische en geestelijke gezondheidszorg en sociaal-juridisch advies, maar ook het opsporen van familie en klerendistributie. In de hub nemen onze teams de geestelijke gezondheidszorg voor hun rekening.  Veel migranten en vluchtelingen maken gebruik van die diensten; de hub krijgt elk jaar ongeveer 50.000 bezoekers over de vloer.

Onze psychologe Nourit praat over haar werk met AZG

Een schrijnend gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers

In december 2021 konden we niet langer toekijken hoe honderden vluchtelingen en asielzoekers dagenlang letterlijk in de vrieskou stonden te wachten voor Klein Kasteeltje, wachtend om zich aan te melden (voor hun recht op bescherming). We openden een hotel in Brussel met ongeveer 100 opvangplaatsen, alhoewel de staat België de internationale verplichting heeft om voor hen opvang te voorzien. In februari 2022 daagden we de Belgische Staat voor de rechter voor het in gebreke blijven van dat recht op bescherming en opvang. Vandaag is de crisis nog steeds onbeantwoord: er zijn nog steeds te weinig opvangplaatsen in België voor asielzoekers.

Honderden mensen stonden in december 2021 dagenlang te wachten in de vrieskou aan Klein Kasteeltje in Brussel.
Honderden mensen stonden in december 2021 dagenlang te wachten in de vrieskou aan Klein Kasteeltje in Brussel. Deze vluchtelingen en asielzoekers wachtten tevergeefs om zich aan te melden voor internationale bescherming en opvang. België kampt nog steeds met een ernstig opvangtekort. © Julien Dewarichet, 2021

Opvang voor niet-begeleide minderjarigen

Ongeveer tegelijkertijd met de opvangcrisis zagen onze teams in Brussel een verontrustende trend: steeds meer migrantenjongeren en -kinderen leefden alleen op straat, voornamelijk in de stationsbuurten. Opnieuw kwamen we tussenbeide. In oktober 2021 openden we een opvangcentrum, opnieuw in samenwerking met onze partners. Meer dan 250 buitenlands jongeren vonden er bescherming, begeleiding en huisvesting – aangepast aan hun zeer kwetsbare situatie. Omdat er nog steeds geen akkoord is gevonden met de Belgische autoriteiten om deze opvang over te nemen, zien we ons genoodzaakt dit project stop te zetten. Op 15 juli, hebben we het project gestopt.

Een patiënt wordt verzorgd door onze medewerkers.
Een patiënt wordt verzorgd door onze medewerkers. In het Brusselse hotel Galia konden daklozen en dakloze migranten zich laten testen op COVID-19, zich laten isoleren en indien nodig doorverwezen worden naar een ziekenhuis. © Albert Masias, 2020.

Onze hulp tijdens COVID-19

In maart 2020 brak ook in België COVID-19 uit. Artsen Zonder Grenzen stond meteen paraat om (voor het eerst sinds lang) de Belgische zorginstellingen bij te staan waar nodig. We lanceerden ons grootste project ooit in België.

  • We hielpen een aantal ziekenhuizen met infectiepreventie en -controle;
  • we openden twee isolatiecentra voor daklozen en dakloze migranten;
  • met mobiele klinieken reden we rond in Brussel om mensen in kraakpanden te informeren en medisch op te volgen;
  • en we vaccineerden ook mensen zonder papieren.

Momenteel werken we nog steeds met de bevolking in de Brusselse kraakpanden samen.

Een mobiel team geeft training aan het personeel van een Brussels woonzorgcentrum.
COVID-19: een mobiel team geeft training aan het personeel van een Brussels woonzorgcentrum. © Olivier Papegnies, 2020

onze COVID-19-hulp aan woonzorgcentra

Tijdens COVID-19 zou onze grootste hulp echter uitgaan naar de kwetsbare ouderen in de Belgische woonzorgcentra. Al heel snel werd ons duidelijk dat zij – meer dan wie ook – in de steek werden gelaten tijdens de nationale respons. We hielpen woonzorgcentra om zich te organiseren met patiëntenflows en infectiepreventie, we stonden personeel en directie bij met geestelijke gezondheidszorg en we hielpen met juiste info te verspreiden over COVID-19-vaccinatie. In juli 2020 brachten we onze bevindingen en aanbevelingen over ons werk in de WZC’s uit in een rapport én aan drie parlementaire commissies.

Vooral tijdens de allereerste COVID-19-golf heerstte er bij heelwat personeel in de woonzorgcentra onrust en onduidelijkheid
Vooral tijdens de allereerste COVID-19-golf heerstte er bij heelwat personeel in de woonzorgcentra onrust en onduidelijkheid. Via training, infosessies en psychologische hulp probeerden we hen zo goed mogelijk voor te bereiden © Olivier Papegnies, 2020

overstromingen in wallonië: hulp op grote schaal aangeboden, maar niet nodig volgens autoriteiten

Toen delen van Wallonië begin juli 2021 door overstromingen werd getroffen, hebben we meteen onze hulp op grote schaal aangeboden aan de autoriteiten. Ondanks onze enorme ervaring in noodhulp na natuurrampen, bleek dat onze noodhulp niet nodig was volgens diezelfde autoriteiten; andere organisaties en actoren hebben toen gereageerd. We hebben uiteindelijk op kleine schaal geholpen, oa. met geestelijke gezondheidszorg.

Wil je op de hoogte blijven van al onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!