Frequently asked questions

Werken voor Artsen Zonder Grenzen

Welke voorwaarden biedt Artsen Zonder Grenzen?

Medewerkers die naar het buitenland vertrekken ('expats') tekenen een een contract van bepaalde duur, meestal tussen de zes en twaalf maanden. Dat contracthoudt rechten en plichten in, zowel voor de werkgever als voor de  ‘vrijwilliger’-werknemer.

Het maandloon van expats wordt berekend in functie van hun relevante professionele ervaring en het land waar ze hun vaste verblijfplaats hebben.

Elke expat krijgteen verzekering die dekking biedt voor gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, blijvende invaliditeit, overlijden, repatriëring en bagageverlies.

Artsen Zonder Grenzen draagt de kosten voor huisvesting, het vervoer van de woonplaats van de expat tot aan zijn missieplaats, het visum, en de meeste vaccins die nodig zijn voor het verblijf in het buitenland. Eens ter plaatse krijgt elke expat een bijkomende vergoeding, de zogenaamde per diem, om dekosten voor voeding te dekken.

Wat is de gemiddelde duur van een missie?

De gemiddelde duur van een missie kan aanzienlijk variëren, van enkele weken in crisissituaties, tot een jaar of langer in een project met een structureel karakter in een stabiele context. Iedere kandidaat moet vanaf het begin bereid zijn om zich voor een periode van twaalf maanden in te zetten.

Wat zijn de veiligheidsrisico's en hoe pakt Artsen Zonder Grenzen die aan?

Veiligheidsrisico’s zijn inherent aan de dagelijkse werkelijkheid waarin Artsen Zonder Grenzen opereert. Het is belangrijk die niet te overdrijven, maar ook niet te minimaliseren. Deze risico’s houden voornamelijk verband met verplaatsingen, de financiële en materiële middelen van Artsen Zonder Grenzen, en conflictsituaties.

Artsen Zonder Grenzen ontwikkelt voor elk project een veiligheidsplan, afgestemd op de lokale situatie. In het algemeen wordt van expats verwacht dat zij zich aan de lokale wetgeving (zoals verkeersregels) en aan de interne richtlijnen van Artsen Zonder Grenzen houden. Dat vermindert de risico’s sterk. Ook  een geslaagde integratie binnen de bevolking helpt om risico’s te verminderen.

Na een gevaarlijk voorval (ongeluk, aanvalof een andere traumatische gebeurtenis) biedt Artsen Zonder Grenzen psychologische ondersteuning  aan haar medewerkers.

Kunnen de inspanningen van Artsen Zonder Grenzenop lange termijn iets veranderen aan hongersnoden, burgeroorlogen en natuurrampen?

Artsen Zonder grenzenis een medische en humanitaire organisatie en de noodhulp voor zo’n crisissituaties vormt de kern van onze activiteiten.  Naast de gewone gezondheidszorg omvat de medische hulpook de strijd tegen ondervoeding, watervoorziening, het verbeteren van de hygiëne, geestelijke gezondheidszorg, psychosociale bijstand en het beperken van de risico’s op epidemieën.

Bovendien zijn er een aantal projecten op middellange of lange termijn, bijvoorbeeld projecten die de strijd met aids aanbinden. Doel is om duurzame verbeteringen aan te brengen, zowel wat de openbare gezondheidszorg betreft als op het vlak van voeding, hygiëne en psychosociale hulp. Voor deze projecten is lokale samenwerking en sensibilisering en opleiding erg belangrijk. Deze activiteiten worden nog uitgebreid met de bouw van ziekenhuizen, vaccinatiecampagnes en de strijd tegen epidemieën.

Kan ik met mijn partner of gezin vertrekken?

De veiligheidssituatie, de beperkte huisvestingsmogelijkheden enhet gebrek aan aangepaste medische en onderwijsstructuren zijn allemaal factoren die het vertrek met een partner of een gezin bemoeilijken, zeker bij een eerste missie. Echter, indien dit mogelijk is en in bepaalde omstandigheden, kunnen de partner en het gezin mee op missie vertrekken.

Wat is het vakantiebeleid van Artsen Zonder Grenzen?

Wanneer een medewerker een volledig jaar op missie is, heeft hij recht op dertig vakantiedagen per jaar. Maximum twintig dagen kunnen op het terrein worden opgenomen, en de rest van de dagen na het einde van de missie (of na twaalf maanden missie alsde missie meer dan 18 maanden duurt).

Wat zijn de levensomstandigheden tijdens de missie?

De levensomstandigheden verschillen sterk per land, zelfs per regio. Artsen Zonder Grenzen levert inspanningen om haar teams een werkomgeving te bieden die de goede werking van de hulpverlening bevordert, zonder hierbij de lokale levensstandaard uit het oog te verliezen.

Hoe kan ik bij Artsen Zonder Grenzen solliciteren?

Voor medewerkers op de hoofdzetel worden regelmatig vacatures uitgeschreven. Die vacatures zijn te vinden onder "werk voor ons - Op kantoor".

Artsen Zonder Grenzen is voortdurend op zoek naar medewerkers die op het terrein aan de slag willen. Je kan je online kandidaat stellen om met Artsen Zonder Grenzen te vertrekken.

Welke voorbereidingen gaan er aan het vertrek vooraf?

Meerdere keren per jaar organiseert Artsen Zonder Grenzen opleidingssessies. Deze sessies voor nieuwe kandidaten omvatten zowel theoretische en praktische als algemene en specifieke modules (naargelang het beroepsprofiel).

Bovendien ontvangt iedere kandidaat een uitgebreide beschrijving van zijn functie, informatie over het land waar hij zal werken en over de activiteiten die Artsen Zonder Grenzen er ontwikkelt. Tenslotte krijgt hij een reeks operationele, administratieve en algemene briefings.

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik werkloos of op brugpensioen ben?

Vrijwilligerswerk kan je alleen doen op de hoofdzetel van Artsen Zonder Grenzen in Brussel, niet in het buitenland. Wie werkloos of bruggepensioneerd is en  vrijwilligerswerk wil doen, neemt contact op met de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening om te kijken onder welke voorwaarden dat kan gebeuren.

Kan ik zelf mijn bestemming kiezen?

In navolging van het Artsen Zonder Grenzen-Handvest mag de belangstelling voor een bepaald gebied nooit de overhand krijgen op het engagement. Het gaat er in de eerste plaats om, waar ook ter wereld, hulp te verlenen aan bevolkingsgroepen in nood.

Wie kan voor Artsen Zonder Grenzen in het buitenland werken?

Artsen Zonder Grenzen zoekt verschillende profielen voor het werk op het terrein. Bekijk hier het overzicht.

Wanneer kan ik naar het buitenland vertrekken?

Wie voor de eerste keer met Artsen Zonder Grenzen op missie vertrekt, volgt eerst de door Artsen Zonder Grenzen georganiseerde opleiding. Na deze opleiding kan de wachttijd variëren van enkele dagen tot enkele weken, zelfs enkele maanden. Vanzelfsprekend eist Artsen Zonder Grenzen in dat geval niet dat de kandidaten beschikbaar blijven.

Ik heb een vraag voor een schoolopdracht

Is Artsen Zonder Grenzen een ngo die zich toespitst op samenwerking of op ontwikkeling?

Ontwikkelingshulp is erop gericht om de toekomst van bepaalde bevolkingsgroepen op te bouwen, opnieuw op te bouwen of te begeleiden. Daarvoor heeft Artsen Zonder Grenzen niet het mandaat, en ook niet de legitimiteit. 

Het mandaat van Artsen Zonder Grenzen is het ingrijpen in crisissituaties – conflicten, volksverhuizingen, voedselcrisissen, epidemieën, natuurrampen, enz. – om bevolkingen in nood te helpen. Dat is een heel andere opdracht dan die van ontwikkelingssamenwerking.

Is het mogelijk om een medewerker in het buitenland te interviewen?

Internationale medewerkers geven voornamelijk interviews aan de media en spreken op conferenties die georganiseerd worden door verschillende instanties, zoals scholen of andere instellingen. Elk jaar doen tientallen medewerkers van Artsen Zonder Grenzen dat. Op enkele uitzonderingen na, geven internationale medewerkers geen interviews aan particulieren.

Jullie focus ligt op medische noodhulp. Waarom werken jullie niet op lange termijn?

Artsen Zonder Grenzen start vooral interventies op bij noodsituaties: natuurrampen, conflicten, vluchtelingenstromen, hongersnood, epidemies, enz. Een aantal projecten richt zich echter op de middellange of lange termijn. Het betreft onder meer plaatselijke samenwerkingen en een belangrijk luik voorlichting en opleiding (aids, tuberculose, malaria, mentale gezondheid, patiënten die geen toegang hebben tot gezondheidszorg, enz.)

Waar staat het logo van Artsen Zonder Grenzen voor?

Ons huidige logo is het resultaat van een evolutie van het eerste logo: een wit kruis op een rode achtergrond. Dat werd veranderd omwille van twee redenen: enerzijds moesten we afstand nemen van het Rode Kruis en anderzijds wilden we elke religieuze connotatie door dat kruis vermijden. In 1994 werd gekozen voor het logo dat we vandaag kennen. Het silhouet is ambivalent. Het roept tegelijkertijd het beeld op van een mens die wegloopt van geweld en van een andere mens die komt aangelopen om te helpen. In beide gevallen gaat het om een actieve persoon en de lijnen versterken dat dynamisme. De rode kleur van het originele logo is behouden.

Wie contacteer ik voor informatie over de jongerenprojecten?

Je kan de verantwoordelijke jongerenprojecten contacteren op 02/474.74.91 of via e-mail op meteor@azg.be.

Wat zijn de veiligheidsrisico's en hoe pakt Artsen Zonder Grenzen die aan?

Veiligheidsrisico’s zijn inherent aan de dagelijkse werkelijkheid waarin Artsen Zonder Grenzen opereert. We moeten die niet overdrijven, maar ook niet minimaliseren. Deze risico’s houden voornamelijk verband met de omstandigheden waarin verplaatsingen gebeuren, financiële en materiële middelen en conflictsituaties (openlijk of verborgen). Diverse aspecten kunnen in grote mate bijdragen tot het beperken van risico’s: het naleven van de verkeersregels en de interne richtlijnen van Artsen Zonder Grenzen, een discreet en gematigd gebruik van middelen, het uitwerken en opvolgen van veiligheidsplannen, en ten slotte een geslaagde integratie binnen de bevolking.

Na een gevaarlijk voorval (ongeluk, agressie of een andere traumatische gebeurtenis) kan Artsen Zonder Grenzen in emotionele ondersteuning gespecialiseerde medewerkers naar het terrein sturen. Daarnaast kan de organisatie een beroep doen op een extern netwerk van psychologen.

Werkt Artsen Zonder Grenzen samen met de regeringen van de landen waar de organisatie actief is?

In de mate van het mogelijke probeert Artsen Zonder Grenzen steeds samen te werken met het ministerie van Volksgezondheid in het desbetreffende land. Elke moet ngo sowieso de wetgevingvan het land waar ze werktrespecteren. Die verplichting is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten die worden ondertekend met de autoriteiten van de landen waar Artsen Zonder Grenzen actief is.

Wat doet Artsen Zonder Grenzen in België?

Artsen Zonder Grenzen had van 1989 tot 2009 projecten in België. In de steden Verviers, Luik, Brussel en Antwerpen probeerden we om de zwaksten van de bevolking toegang tot de gezondheidszorg te verschaffen. Sindsdien zijn er geen vaste projecten van Artsen Zonder Grenzen meer in België.

Eind 2009 werd een tijdelijk vluchtelingenkamp opgezet in hartje Brussel om de aandacht te vestigen op de situatie van asielzoekers. In 2015 verleenden we logistieke en technische ondersteuning aan het vluchtelingenkamp in het Brusselse Maximilaanpark. 

Hoe ziet het dagelijkse leven van een Arts Zonder Grenzen eruit op het terrein?

De levensomstandigheden verschillen per land, zelfs per regio. Ze zijn afhankelijk van de lokale middelen, met name voor de infrastructuur van de huisvesting en het werk. Artsen Zonder Grenzen levert in ieder geval inspanningen om haar teams een werkomgeving te bieden die de goede werking van de hulpverlening bevordert, zonder hierbij de lokale levensstandaard uit het oog te verliezen.

Welke politieke kleur heeft Artsen Zonder Grenzen?

Artsen Zonder Grenzen heeft geen politieke kleur. We zijn apolitiek, neutraal en onpartijdig. Op grond van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp eist Artsen Zonder Grenzen totale vrijheid bij het uitvoering van haar functie zonder een onderscheid te maken bij haar patiënten op basis van ras, godsdienst en politieke of ideologische overtuiging. De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen respecteren de medische gedragscodes en blijven volledig onafhankelijk van politieke, religieuze of economische machten.

Wat is de geschiedenis van Artsen Zonder Grenzen?

Artsen Zonder Grenzen werd in 1971 opgericht door een kleine groep artsen en journalisten die vonden dat alle mensen toegang tot medische zorg moesten hebben. Artsen Zonder Grenzen was één van de eerste non-gouvernementele organisaties die dringende medische hulpbood en die openlijk over de ellende van slachtoffers getuigde.
 

Werkt Artsen Zonder Grenzen samen met andere organisaties op het terrein?

Als de situatie op het terrein het toelaat en als het de onafhankelijkheid en neutraliteit niet in het gedrang brengt, kan Artsen Zonder Grenzen samenwerken met andere organisaties. Samenwerking met lokale organisaties is vaak zinvol omdat zij de context beter dan wie ook kennen.

Wat onderscheidt Artsen Zonder Grenzen van andere hulporganisaties?

Volgens Artsen Zonder Grenzen bestaat humanitaire actie uit hulp enerzijds en getuigenissen anderzijds. Die dubbele doelstelling maakt van Artsen Zonder Grenzen de organisatie die het is. Dat is maar mogelijk als de hulpverleners dicht genoeg bij de slachtoffers staan om hen niet alleen op medisch vlak te helpen, maar ook om met hen te praten en te weten te komen hoe ze in een bepaalde situatie verzeild zijn geraakt.

In tegenstelling tot andere medische hulporganisaties beschouwt Artsen Zonder Grenzen het als een plicht en een essentieel onderdeel van haar hulpverlening om publiek te vertellen over de situatie van de slachtoffers die ze helpt, of het nu gaat om geweld of de schending van de mensenrechten.

Wat doet Artsen Zonder Grenzen voor kinderen?

Op veel plaatsen in de noodsituaties waar Artsen Zonder Grenzen aan de slag is, zijn vrouwen en kinderen het meest kwetsbaar. Elk jaar sterven volgens officiële schattingen bijna 9 miljoen kinderen nog voor ze vijf jaar oud zijn. 

In de meeste gevallen zijn het dokters en verpleegkundigen in de algemene geneeskunde die kinderen verzorgen, vooral bij epidemieën of voedselcrisissen. In sommige van onze grotere ziekenhuizen, werken we wel met pediaters.

Hoe kiest Artsen Zonder Grenzen welke groepen hulp krijgen en welke niet?

Artsen Zonder Grenzen bekijkt elke situatie afzonderlijk. Na een verkennend bezoek wordt de balans opgemaakt: wat zijn de medische noden, en op welke manier kan onze organisatie daarbij helpen? De beslissing om ergens al dan niet te helpen wordt dus genomen op basis van medische criteria. Het ras of de politieke of religieuze overtuiging van de bevolking kan bij die beslissing nooit een rol spelen.

Artsen Zonder Grenzen is strikt neutraal en onpartijdig. Als we ergens aan de slag zijn, wordt iedereen die dat nodig heeft geholpen: slachtoffers van alle partijen in een conflict, en zowel burgers als militairen.

In hoeveel landen is Artsen Zonder Grenzen actief? Hoe kan ik een overzicht krijgen van alle projecten in een land?

Momenteel werkt Artsen Zonder Grenzen in meer dan 60 landen wereldwijd. Maar dat aantal fluctueert, want elk jaar lanceert of beëindigt Artsen Zonder Grenzen een aantal projecten, afhankelijk af van de evolutie van crisissituaties. Voor een volledig overzicht van de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen kan je het laatste jaarverslag bekijken.

Artsen Zonder Grenzen heeft de Nobelprijs voor de vrede ontvangen. Hoe promoten jullie de vrede?

In oktober 1999 werden de inspanningen van Artsen Zonder Grenzen bekroond met de Nobelprijs voor de vrede. Die erkenning komt er niet alleen voor de medische acties van Artsen Zonder Grenzen, maar ook en vooral voor de pleidooien voor en getuigenissen over het lot van mensen in nood. 

Hoewel Artsen Zonder Grenzen oorlogen niet probeert te beëindigen en niet de middelen heeft om burgers tegen het geweld te beschermen, kunnen we toch ons oordeel uitspreken over wat onze teams ter plaatse zien. De getuigenissen maken deel uit van de basisprincipes van Artsen Zonder Grenzen, ook al kunnen ze  spanningen veroorzaken met de oorlogvoerende partijen.

Is het mogelijk een project van Artsen Zonder Grenzen op het terrein te bezoeken?

Met uitzondering van journalisten stuurt Artsen Zonder Grenzen geen buitenstaanders naar de projecten in het veld, vooral omdat er onvoldoende omkaderingsmogelijkheden zijn. Dat geldt ook voor studenten die tijdens de schoolvakanties aan projecten willen meewerken.

Wat is de relatie tussen Artsen Zonder Grenzen en militairen?

We stellen vast dat het erg moeilijk en soms zelfs onmogelijk is om in bepaalde situaties aan hulpverlening te doen omdat we met de ene of de andere partij in het conflict worden geassocieerd. Dat is het gevolg van het soms vervagende onderscheid tussen humanitaire en militaire actie. Die perceptie kan ons werk op het spel op het spel zetten en kan ervoor zorgen dat onze mensen op het terrein gevaar lopen.

De efficiëntie van humanitaire actie hangt af van de neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid waarmee zij slachtoffers aan alle kanten van de frontlijn verzorgt.

Is het mogelijk de kantoren van Artsen Zonder Grenzen te bezoeken?

Een bezoek aan onze kantoren is niet mogelijk, behalve in het kader van een ruimer schoolproject dat samen met Artsen Zonder Grenzen wordt georganiseerd.

Foute geruchten over Artsen Zonder Grenzen

Ik las een bericht dat Bernard Kouchner rondrijdt in een luxewagen op naam van Artsen Zonder Grenzen. Klopt dat?

Op het internet circuleert het bericht dat Bernard Kouchner zou rondrijden in een luxewagen (Ferrari) die is ingeschreven op naam van Artsen Zonder Grenzen. Dit is een foutief bericht, een zogenaamde ‘hoax’, die intussen al jaren meegaat, hoewel het duidelijk is dat er niets van klopt.

Bernard Kouchner maakte deel uit van de twaalf personen die Artsen Zonder Grenzen oprichtten in Frankrijk in 1971. Door meningsverschillen met de Raad van Bestuur verliet Kouchner onze organisatie definitief in 1979. Kouchner heeft dus al meer dan dertig jaar niets meer te maken met Artsen Zonder Grenzen.

Bovendien bezit Artsen Zonder Grenzen geen enkele wagen, behalve de voertuigen die we op het terrein, in onze projecten, gebruiken. Niemand krijgt van ons voordelen in natura (zoals wagens), of hij nu op onze loonlijst staat of niet.

Moeten jullie medewerkers meedoen aan de ramadan?

In juni 2016 dook op internet het foutieve gerucht op dat medewerkers van Artsen Zonder Grenzen gevraagd zou worden (of zelfs verplicht zouden zijn) om mee te doen aan de ramadan, de islamitische vastenmaand. Dit is absoluut onwaar.

We vragen al onze medewerkers om respect te hebben voor de culturele gebruiken van de gemeenschappen waarmee ze werken, en dus ook voor hun religie. Onze mensen die in moslimgemeenschappen werken, vragen we dus ook om respect te tonen voor de islam en de tradities van de islam, zoals de ramadan.

Respect tonen voor een religie is echter iets heel anders dan effectief deelnemen aan haar gebruiken. Dat vragen wij niet van onze medewerkers, laat staan dat we hen verplichten.

Alain Destexhe werkt voor Artsen Zonder Grenzen?

Meneer Destexhe heeft in de jaren 1980 op het terrein gewerkt voor Artsen Zonder Grenzen (Honduras, Guinee en Soedan), en op de hoofdzetel in de jaren 1990. Artsen Zonder Grenzen heeft aan meneer Destexhe gevraagd zijn ontslag in te dienen op 22 maart 1995, en dit met onmiddellijke ingang gezien zijn beslissing om in de Belgische politiek te stappen. Wij hebben hem al verschillende keren gevraagd om zijn verleden bij AZG niet te gebruiken in het kader van zijn politieke werk. Hoe dan ook werkt meneer Destexhe vandaag niet meer voor ons en hebben wij dan ook niets te maken met de stellingen die hij al dan niet inneemt.

Hoe gaat AZG misbruik op het werk tegen?

Artsen zonder Grenzen streeft naar een werkomgeving vrij van intimidatie en misbruik. De integriteit van onze organisatie wordt gewaarborgd door het goed gedrag van elke individuele medewerker, op elke locatie, met alle respect voor de gemeenschappen die we helpen.

De directie van Artsen Zonder Grenzen verbindt zich ertoe om misbruik te bestrijden, en de mechanismen en procedures te versterken om misstanden te voorkomen en er gehoor aan te geven. Dit omvat het versterken van de kanalen die toelaten klacht in te dienen - op alle niveaus - en de ondersteuning van slachtoffers en klokkenluiders.

We verwachten van al onze medewerkers dat zij onze basisprincipes eerbiedigen, zoals vastgelegd in ons handvest – zijnde hulp bieden aan bevolkingsgroepen in nood en onze professionele ethische code respecteren.

Voor ons betekent dit dat we geen gedrag tolereren dat de kwetsbaarheid van anderen uitbuit of de eigen positie misbruikt voor persoonlijk gewin. We tolereren geen fysieke of psychologische mishandeling van individuen, noch seksuele intimidatie of gedrag dat de menselijke waardigheid niet respecteert. In geen geval tolereren wij seksuele relaties met minderjarigen.

Meldingsmechanismen

Procedures, waaronder klachten- en meldingsmechanismen, zijn al lang van kracht om preventie aan te moedigen en om het vaststellen, rapporteren en beheren aan te moedigen van allerlei soorten wangedrag, intimidatie en misbruik. Via deze mechanismen worden alle medewerkers uitgenodigd ongepast gedrag of misbruik te melden, hetzij via hun managementlijn, hetzij via specifieke kanalen, met behulp van speciale e-mailadressen - en buiten elke hiërarchische structuur. Slachtoffers of getuigen in de gemeenschappen waar Artsen Znder Grenzen werkt, worden eveneens aangezet om wangedrag te melden, zodat beschuldigingen kunnen worden aangepakt.

Eerste stap: bewustmaking

We voeren sinds meerdere jaren een brede bewustmakingscampagne om alle medewerkers te informeren over de mechanismen die beschikbaar zijn om misbruik te melden. Deze informatie wordt gedeeld via specifieke communicatiekanalen, onder meer in personeelshandboeken, en wordt overgebracht via briefings, tijdens terreinbezoeken en in trainingen. Specifieke bewustmakingssessies worden bovendien regelmatig georganiseerd op het terrein. Bovendien worden e-briefings en leermodules hierover regelmatig bijgewerkt en verbeterd.

Artsen Zonder Grenzenhecht veel belang aan de bescherming van slachtoffers en anderen die misbruik melden. Ons doel is een ​​veilige omgeving te creëren waarin ze op vertrouwelijke wijze klacht kunnen indienen, zonder schrik voor hun persoonlijke veiligheid of hun job. Dit vereist voortdurende aandacht en toegewijde middelen, en blijft een werk in uitvoering.

Ongepast gedrag is gedrag dat een onmiddellijke of mogelijke impact heeft op de gezondheid of het welzijn van de betrokkenen, op de veiligheid van onze begunstigden (patiënten en hun verzorgers) of onze medewerkers.

Vertrouwelijke informatie beheren

Indien er wangedrag wordt gemeld, is de grootste prioriteit van Artsen Zonder Grenzen de veiligheid en gezondheid van de mogelijke slachtoffers en zij die het misbruik meldden. Er wordt onmiddellijk bekeken welke begeleiding het slachtoffer nodig heeft, zowel medische als psychologische, en welke legale ondersteuning.

Artsen Zonder Grenzen behandelt deze dossiers met de grootste omzichtigheid en vertrouwen, wat uitermate belangrijk is voor de slachtoffers en/of getuigen die akkoord gaan met de maatregelen die Artsen Zonder Grenzen onderneemt om de beschuldigingen verder te onderzoeken. In bepaalde gevallen worden de feiten verder onderzocht, worden bepaalde (preventieve) maatregelen en sancties ondernomen. De gevolgen voor de betrokken AZG-medewerkers gaan van een officiële waarschuwing en verplichte begeleiding/opleiding, tot tijdelijk of definitief ontslag.

Artsen Zonder Grenzen respecteert de beslissing van het slachtoffer om de zaak al dan niet tot het gerecht te brengen. Bij seksueel misbruik van minderjarigen is het beleid van Artsen Zonder Grenzen  om de zaak te rapporteren aan de gerechtelijke instanties, afhankelijk van het belang van het kind en de beschikbaarheid van deze procedures.

Grote uitdaging: wegnemen van belemmeringen om te rapporteren

Hoewel de meldingen van misbruik via onze kanalen stijgt, geloven we dat wangedrag vandaag nog onvoldoende wordt gerapporteerd.

In 2017 werkten meer dan 40 000 medewerkers voor Artsen Zonder Grenzen op het terrein. De hoofdzetels kregen 146 klachten en grieven vanuit het terrein. Deze omvatten veel meldingen van machtsmisbruik, discriminatie, intimidatie en andere vormen van ongepast gedrag. Het gaat hier niet over zaken die rechtstreeks op het terrein werden afgehandeld, en bijgevolg niet door de hoofdzetels werden behandeld. Er werden, na intern onderzoek, 40 gevallen van misbruik en/of intimidatie vastgesteld. Van deze 40 dossiers gaan er 24 zaken over seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Hiervan zijn er twee gevallen van seksuele intimidatie of misbruik door werknemers van Artsen Zonder Grenzen ten opzichte van niet-personeelsleden (patiënten of mensen van de gemeenschap waar we werken). In totaal werden 19 mensen ontslagen. De andere medewerkers kregen sancties gaande van een waarschuwing tot schorsing.

We zijn bezorgd over alle mogelijke belemmeringen waar mensen mee geconfronteerd worden bij het rapporteren van wangedrag, wat dan ook onze grootste uitdaging is. We voeren de inspanningen op om de kwaliteit van onze mechanismen te verbeteren en ons personeel bewust te maken van het bestaan van die mechanismen.

De redenen dat wangedrag onvoldoende wordt gerapporteerd, zijn vermoedelijk gelijkaardig aan die in de bredere samenleving: angst om niet te worden geloofd, stigmatisering en schrik voor mogelijke represailles. Dit wordt nog versterkt in de bepaalde contexten waar we werken, zoals conflictgebieden, waar er in het algemeen een gebrek aan bescherming van slachtoffers is, waar veralgemeend geweld en straffeloosheid heerst en waar de bevolking voornamelijk afhangt van externe hulp. De omvang, het verloop en de diversiteit van ons personeelbestand vereisen verdere inspanningen om te informeren en te sensibiliseren over ons beleid inzake wangedrag en misbruik, alsook over de beschikbare rapportagemechanismen.

Ons grootste prioriteit is die mechanismen verbeteren en ervoor instaan dat iedereen – gaande van bezoekers vanuit de hoofdzetel op het terrein, de patiënten en de gemeenschappen waar we werken, op de hoogte zijn van de procedures en hoe deze in te schakelen. Ook de bescherming van slachtoffers en mensen die misbruik melden blijft onze prioriteit.

We blijven streven naar een werkomgeving zonder misbruik en wangedrag, een verantwoordelijkheid die we allemaal mee dragen. We verbinden er ons ook toe om geen schade te berokkenen aan de kwetsbare mensen die we proberen te helpen.

Ik werd opgebeld door Artsen Zonder Grenzen met de vraag om jullie organisatie te steunen. Kan ik dit vertrouwen?

Wij bellen inderdaad soms mensen op om hen te vragen ons te steunen. Opdat je het volste vertrouwen in onze organisatie kan behouden, vragen we via de telefoon nooit om de gegevens van je kredietkaart of andere financiële informatie. Wie interesse heeft om een gift te doen, krijgt een brief opgestuurd met een overschrijvingsformulier, waarop ons rekeningnummer staat. Zo behoud je alle controle over de betaling. 

Ik las een lijst met lonen van directeurs van ngo's. Verdient de directeur van Artsen Zonder Grenzen echt zoveel?

Geregeld zien we op internet een oud lijstje voorbijkomen met directiesalarissen bij goede doelen. De informatie over Artsen Zonder Grenzen op dat lijstje is achterhaald en foutief.
De lijst stamt uit 2009 en vermeldt Hans van de Weerd als directeur. Hans van de Weerd was op dat moment algemeen directeur van de Nederlandse afdeling van Artsen Zonder Grenzen. Hij had er geen jaarsalaris van 174.000 euro (bruto), maar van 112.000 euro (bruto). Dat is ruim onder het maximale jaarinkomen voor directeurs van goede doelen, volgens de Nederlandse sectororganisatie VFI.
In België kan de algemeen directeur van Artsen Zonder Grenzen maximaal 98.000 euro per jaar verdienen (bruto), wanneer hij over een maximale anciëniteit en de hoogste medische opleiding beschikt. De huidige algemeen directeur van onze afdeling, Christopher Stokes, beschikt over geen van beide. Zijn loon is dus lager.
Overigens laten Belgische en Nederlandse lonen zich moeilijk vergelijken, onder meer door een verschil in loonschalen en belastingstarieven.
Meer over het financieel beleid van de Nederlandse tak van Artsen Zonder Grenzen vind je op hun website. Je kan ook het financieel rapport van de Belgische afdeling inkijken.

IK wil Artsen Zonder Grenzen steunen

Privacyverklaring AZG België

Bij AZG België garanderen we dat we de informatie die u ons geeft beschermen. Meer info hier. 

Doet AZG aan deur-tot-deur fondsenwerving?

Artsen Zonder Grenzen doet zelf geen deur-tot-deur fondsenwerving. Het logo van Artsen Zonder Grenzen is beschermd en mag niet door iemand anders dan de organisatie zelf gebruikt worden. Wie een actie organiseert ten voordele van Artsen Zonder Grenzen (en hierbij visueel materiaal van AZG wil gebruiken) moet hiervoor eerst toelating verkrijgen van onze organisatie, ook voor deur-tot-deur inzamelacties. Dit kan door contact op te nemen met events@azg.be

Indien u mensen aan de deur heeft gehad die in naam van Artsen Zonder Grenzen fondsen werven, aarzel dan niet om ons te contacteren. We kunnen dan verifiëren of het om een toegestane inzamelactie gaat.

Maakt Artsen Zonder Grenzen gebruik van telemarketing?

Artsen Zonder Grenzen contacteert soms mensen per telefoon, in het kader van een communicatie-actie of voor fondsenwerving. Voor een organisatie zoals Artsen Zonder Grenzen die nauw contact wil onderhouden met haar sympathisanten, is de telefoon soms het beste communicatiemiddel.

Via de telefoon kan een echte dialoog gevoerd worden en dat staat ons bijvoorbeeld toe om de publieke opinie te informeren over humanitaire crisissen die niet of nauwelijks in de media aan bod komen. En met een telefoongesprek willen we mensen graag uitnodigen om ons te steunen, of om hun steun aan ons te verhogen - maar het is natuurlijk aan hen om daarover te beslissen.

Waarom maakt Artsen Zonder Grenzen geen deel uit van het Consortium 12-12?

Artsen Zonder Grenzen maakt geen deel uit van het Consortium 12-12, de groep van zes organisaties die samen geld inzamelen voor verschillende humanitaire noodsituaties.

We vinden dat voor de autonomie van onze hulpverlening, onze onafhankelijkheid en onze onpartijdigheid, ook onze fondsenwerving autonoom moet gebeuren. We kunnen slechts geld inzamelen wanneer dat strookt met onze hulpverlening.

Daarnaast wil Artsen Zonder Grenzen schenkers de keuze laten om het soort hulp van hun voorkeur te steunen.

Het werk van Artsen Zonder Grenzen wordt gefinancierd door ons noodhulpfonds, dat ons toelaat onmiddellijk hulp te bieden aan alle slachtoffers van humanitaire noodsituaties, zonder eerst inzamelacties te moeten organiseren.

Wie controleert of het geld goed besteed wordt?

Artsen Zonder Grenzen heeft verschillende financiële controlemechanismes, zowel intern als extern.

Intern zijn ten eerste alle procedures voor het omgaan met geld heel precies uitgeschreven, zowel voor operaties op het terrein. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan. Alle medewerkers moeten deze procedures nauwgezet volgen. De hele boekhouding, ook die van de operaties op het terrein, is gecentraliseerd op de hoofdzetel in Brussel. Een interne auditeur controleert deze procedures en rapporteert aan de algemeen directeur en de Raad van Bestuur.

Daarnaast volgt een budgetcoördinator alle financiële verrichtingen op, en brengt daarover verslag uit aan het directiecommitée en de Raad van Bestuur. Een budget- en auditcommissie, tenslotte, bekijkt en bediscussieert elke drie maanden de budgetten.
Voor de externe controle is er een bedrijfsrevisor van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren. Verschillende overheden die geld schenken, een dertigtal in totaal, leggen nog eens externe audits op. Ook het verstrekken van de fiscale attesten wordt gecontroleerd door de overheid.

Op internationaal niveau werkt Artsen Zonder Grenzen samen met Ernest & Young KPMG, een bedrijf van internationale auditeurs. Een internationaal financieel rapport wordt maandelijks voorgelegd aan alle afdelingen van Artsen Zonder Grenzen en aan de Internationale Raad.

Welk fiscaal voordeel geniet ik?

Als het totaal van je giften aan Artsen Zonder Grenzen over het hele jaar minstens 40 € bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Deze fiscale attesten worden verleend door de Belgische staat, maar je krijgt je attest van Artsen Zonder Grenzen. Wij versturen de attesten per post, in de maand maart van het jaar ná de gift(en).

Een attest geeft je recht op een vermindering van 45% op het geschonken bedrag (wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: de bepalingen onder 3° tot 8° van het artikel 104, en de artikelen 107 tot 111 worden opgeheven en vervangen door het artikel 145). Een schenking van 100 € kost je dus in feite maar 55 €. 

Doe een gift

Ik wil iets ondernemen voor Artsen Zonder Grenzen

Kan Artsen Zonder Grenzen mij helpen met het transport van (hulp)goederen naar bepaalde landen?

Artsen Zonder Grenzen kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het transport van materiaal voor andere organisaties of personen. Er zijn bovendien een aantal financiële, technische en wettelijke aspecten die dat vervoer sterk bemoeilijken. Wij kunnen u dus niet helpen met transport van (hulp)goederen naar het buitenland.

Organiseert Artsen Zonder Grenzen EHBO-cursussen?

 Nee, Artsen Zonder Grenzen organiseert geen EHBO-cursussen. Daarvoor kan je bij het Rode Kruis terecht

Mag ik het logo van Artsen Zonder Grenzen gebruiken?

Het logo van Artsen Zonder Grenzen is een beschermd logo en mag niet door iemand anders dan de organisatie zelf gebruikt worden. Wie een actie organiseert ten voordele van Artsen Zonder Grenzen en daarom toch graag gebruik zou maken van visueel materiaal, neemt contact met ons op via events@azg.be.

Kan ik kleren of speelgoed inzamelen voor Artsen Zonder Grenzen?

Neen, Artsen Zonder Grenzen is een medische hulporganisatie. Het verdelen van kleren of speelgoed behoort niet tot ons mandaat. Het heeft dus geen zin om die spullen in te zamelen voor Artsen Zonder Grenzen.

Kan ik medicijnen inzamelen voor Artsen Zonder Grenzen?

Artsen Zonder Grenzen neemt geen schenkingen van medicijnen aan. Vaak zijn schenkingen een overschot en is de vervaldatum korter dan één jaar, wat in tegenspraak is met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie . Als de schenking niet rechtstreeks van een producent komt, kan Artsen Zonder Grenzen de kwaliteit van de medicijnen niet garanderen en ze bijgevolg niet gebruiken.

Medicijnen moeten ook aangepast zijn aan het land waar ze gebruikt zullen worden. Ze moeten door die regering goedgekeurd zijn, en bijsluiters in een lokale taal hebben. Tenslotte is het vaak goedkoper om medicijnen te kopen en volgens de normale procedure te verzenden, dan speciale schenkingen van medicijnen te versturen. Om al die redenen, neemt Artsen Zonder Grenzen geen schenkingen van medicijnen aan.