Sociale media

Open the menu

Wedstrijdreglement - Unframed

De wedstrijd wordt georganiseerd door Artsen Zonder Grenzen, vzw met de maatschappelijke zetel op volgend adres: Gewijde-Boomstraat 46, 1050 Elsene. Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast om deel te nemen aan de wedstrijd die georganiseerd wordt met het Feest voor de Solidariteit. 

1.       De wedstrijd begint op 6 juli 2018 en eindigt op 20 augustus 2018 om middernacht. Er kan een afdruk van een foto van Quentin Bruno op A2-formaat gewonnen worden. Alleen geldige deelnemers komen in aanmerking voor de prijs.

2.       De winnaar wordt geloot uit de geldige deelnemers die alle vragen correct beantwoordden. Indien geen enkele geldige deelnemer alle vragen juist beantwoordde, wordt de winnaar geloot uit de deelnemers die het meeste vragen juist beantwoordden.

3.       AZG behoudt het recht om (een deel van) de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren als de omstandigheden hierom vragen. AZG kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4.       Druk-, spel-, zet-, of andere fouten kunnen onder geen enkel voorwendsel ingeroepen worden.

5.       Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (brief, mail, telefoon). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. De beslissingen zijn zonder verhaal.

6.       Iedereen die op Belgisch grondgebied woont, mag deelnemen aan de wedstrijd, behalve personeelsleden van AZG en hun gezinsleden (d.w.z. mensen die op eenzelfde woonplaats wonen).

7.       Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

8.       De prijzen kunnen niet geruild worden voor geld of andere voordelen in natura.

9.       Elke deelnemer mag slecht eenmaal deelnemen. Als meerdere antwoorden of vermeldingen worden verzonden, houdt AZG enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. Er wordt maximaal één prijs per dag toegekend per aders/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

10.   Bij misbruik, misleiding of bedrog behoudt AZG zich het recht om de deelnemer(s) bij deze of andere wedstrijden van AZG, uit te sluiten.

11.   Wij respecteren jouw persoonlijke gegevens. Daarom hebben we ons aangepast aan de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van natuurlijke personen betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer ervan. Alle informatie hierover vind je op onze website.

12.   Wanneer de wedstrijd afgesloten wordt, krijgt elke deelnemer een bericht per mail.

13.   AZG wijst alle verantwoordelijkheid af voor de prijs, vanaf het moment dat de identiteit van de winnaars bekend gemaakt wordt.

14.   AZG kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met de gewonnen prijs.

15.   Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals die wordt toegekend. De prijs kan in geen geval worden afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

16.   De prijs zal door AZG worden opgestuurd naar de woonplaats van de deelnemer. AZG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies door de postdiensten of een vertraging in ontvangst.

17.   Door hun deelname aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers het reglement volledig en zonder voorbehoud.

18.   Omdat dit een wedstrijd is via internet aanvaardt de deelnemer door deelname aan de wedstrijd de beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit. Bijgevolg kan AZG hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld

19.   Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen, schriftelijk te worden gemeld aan AZG, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.