Sociale media

  • NL
Open the menu

Het standpunt van AZG in de zaak van het Internationaal Strafhof tegen de president van Sudan


De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een zaak gestart tegen de president van Sudan. Zoals vaker in dit soort situaties, heerst er grote verwarring - ofwel opzettelijk gecreëerd of vanwege een gebrek aan juiste informatie - over de rol van de staten die het statuut van het ICC hebben bekrachtigd, van de Verenigde Naties (VN) en de werkzaamheden van onafhankelijke humanitaire organisaties als Artsen Zonder Grenzen.

Laat ik duidelijk zijn: wij respecteren gerechtelijke autoriteiten en internationale verdragen en daarmee de bevoegdheid en het mandaat van het ICC. Artsen zonder Grenzen is echter bovenal een medische hulporganisatie die levensreddende zorg biedt aan slachtoffers van conflicten, epidemieën of natuurrampen. Wij zijn onafhankelijk en laten ons beïnvloeden door politieke, religieuze, economische of gerechtelijke belangen. De basis van onze organisatie ligt in het veld: wij zijn zélf ter plaatse.
Sinds het ICC is ingesteld, hebben alle Artsen zonder Grenzen landenorganisaties een internationaal beleid afgesproken: wij verlenen geen medewerking aan het ICC. De basis van dit beleid: humanitaire hulpverlening moet onafhankelijk blijven en dat houdt in dat wij onder geen beding het risico mogen lopen dat politieke en gerechtelijke druk een rol speelt in ons werk.
Dit is een cruciale voorwaarde om, in een wereld vol geweld, medische noodhulp te kunnen geven aan bevolkingsgroepen in nood. Wij hebben het ICC op de hoogte gesteld van ons beleid en onze beweegredenen uitgelegd. Omdat wij zeker willen zijn dat zij geen beroep op ons zullen doen, of zelfs ons zullen sommeren, hen informatie te verstrekken of te getuigen.
Om toegang te krijgen tot slachtoffers in een land dat in crisis verkeert, praten wij met alle partijen die betrokken zijn in een conflict. Dit doen wij om zekerheid te krijgen dat zij ons werk en de veiligheid van onze teams zullen respecteren. Wij aarzelen niet om ons publiekelijk uit te spreken over een conflict of het geweld dat de mensen die wij behandelen, raakt.
Met name als de situatie waarin deze mensen verkeren onbekend is of er geen actie wordt ondernomen hen te helpen. En wij zijn altijd transparant en duidelijk naar alle betrokken partijen toe. Hier zijn wij vanaf het begin van de crisis in Darfur consequent in geweest.
Wij hebben geen medewerking verleend noch informatie verschaft aan het Internationaal Gerechtshof, en onze stelregel is dat wij geen commentaar geven over gerechtelijke besluiten.
Wij blijven onafhankelijk en onpartijdig, cruciaal om ons medisch werk in conflictgebieden voort te kunnen zetten. Wij doen wederom een beroep op alle partijen in het conflict om onze hulpverlening te respecteren en mogelijk te maken, hulp die van levensbelang is voor het overleven van honderdduizenden mensen in Darfur.
Christophe Fournier
internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen