Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG vraagt stopzetting van de uitwijzing van asielzoekers vanuit de opvangcentra


AZG is verontrust over de negatieve effecten qua toegang tot gezondheidszorg die het protocol kan hebben, dat begin augustus ondertekend werd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Sociale Integratie, en dat voorziet in een verwijderingsprocedure van asielzoekers rechtstreeks vanuit de open opvangcentra.

Sinds dit protocol in voege trad werden reeds een zestigtal personen in de centra aangehouden met oog op hun uitzetting. Het merendeel onder hen wachtte op een beslissing van de Raad van State m.b.t. een ingediend beroep.
Deze maatregel werkt een klimaat van wantrouwen in de hand en zal het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers mogelijk nog doen toenemen. Deze praktijk brengt de opvangstructuren in de ogen van vele asielzoekers immers in diskrediet. Als gevolg hiervan geven velen er de voorkeur aan de structuren te verlaten of er zelfs helemaal niet meer heen te gaan. Zo komen ze terecht in een situatie die nog precairder is, zeker wat logies en gezondheid betreft.
Volgens dr. Pierre Ryckmans, medisch coördinator van de Belgische projecten van AZG, kunnen “deze maatregelen desastreus zijn voor mensen die psychologisch reeds zeer breekbaar zijn, en in enkele dagen de effecten van een therapie teniet doen.”
Dit beleid zal voor een bevolking die reeds zeer kwetsbaar is, een onzekere situatie scheppen. Mogelijk zullen ook de sociale en medische ondersteuningsnetwerken nog meer belast raken, terwijl het de taak van de Staat is om medische bijstand te verzekeren.
Onder de meer dan 10.000 consulten die AZG jaarlijks uitvoert in Brussel, Luik en Antwerpen, bevinden zich steeds meer asielzoekers die wachten op een beroepsbeslissing. Gezien ze geen officieel attest meer krijgen dat hun status bevestigt, worden ze de facto uitgesloten van medische zorg in de officiële gezondheidsstructuren.
Terwijl AZG, in overleg met de bevoegde autoriteiten, haalbare oplossingen probeert te vinden voor dit probleem, brengt deze nieuwe politiek inzake uitwijzing deze inspanningen in gevaar.
AZG ijvert voor een degelijke toegang tot gezondheidszorg voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, en vraagt daarom de stopzetting van uitwijzingen rechtstreeks vanuit de opvangcentra, een verbetering van de toegang tot gezondheidszorg (inclusief geestelijke gezondheidszorg) voor alle personen met een een precaire verblijfsstatus, en een betere bescherming tegen uitwijzing van zwaar zieke personen.