Sociale media

Open the menu

Jouw fiscaal attest

Als je over een heel jaar minstens 40 euro schenkt aan Artsen Zonder Grenzen, heb je recht op een fiscaal attest. Deze attesten worden uitgereikt door het ministerie van Financiën. We versturen jou de fiscale attesten op per post, in de maand maart van het jaar volgend op het jaar waarin je jouw (een) schenking(en) deed. Het fiscaal attest wordt toegekend aan de titularis van de rekening van waaruit je de gift stortte.

Voor elke schenking van €40 per jaar profiteer je van een belastingvermindering van 45%.

 

Belastingvermindering

Voor elke schenking van €40 per jaar profiteer je van een belastingvermindering van 45%.  Een gift van €100 kost je dus eigenlijk maar € 55.

Voor meer informatie, neem een kijkje op: Federale Overheidsdienst Financien.

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Je krijgt een fiscaal attest als deze vier voorwaarden vervuld zijn:

1/ Je stort jouw gift direct (via een eenmalige gift, een automatische opdracht of een domiciliëring) van jouw bankrekening naar een rekening van Artsen Zonder Grenzen.

2/ Bij een gift is er géén tegenprestatie, van welke aard ook. Een tegenprestatie zou kunnen zijn: deelname aan een activiteit, aan een evenement of een tombola, een toegangsticket voor een concert ten voordele van Artsen Zonder Grenzen, het leveren van een goed of een dienst, de vermelding van een logo.

3/ Het gestorte bedrag is niet het resultaat van een collectieve fondsenwerving.

4/ Het totaal van jouw giften bedraagt minstens 40 euro per kalenderjaar (van januari tot december). Je kan het bedrag van 40€ bereiken met een eenmalige gift of door meerdere kleinere bedragen te schenken. Je kan tot 45% van het totaalbedrag van jouw giften in mindering brengen.

Ik vul mijn belastingaangifte online in via Tax-on-web. Zal het bedrag van mijn fiscaal attest automatisch ingevuld staan?

Wanneer je jouw belastingaangifte doet via Tax-on-web, staat het bedrag van de fiscale attesten waarop je recht hebt normaal gezien automatisch ingevuld op de aangifte. We raden aan om toch even na te gaan of dit gebeurd is.

Voor een vlotte automatische erkenning maak je best jouw correcte persoonlijke gegevens over aan Artsen Zonder Grenzen (bijvoorbeeld rijksregisternummer). De fiscus keurt een volledig dossier vlotter goed. Jouw fiscale attesten worden dan correct toegevoegd aan je Tax-on-web-dossier.

De kopieën van de kwitanties die Artsen Zonder Grenzen heeft ingediend bij het Centrum voor Documentatie of via Belcotax-on-web worden ten laatste eind februari verstuurd naar het ontvangstkantoor van de schenker/het bedrijf en geïntegreerd in de elektronische belastingaangifte van natuurlijke personen als de schenker volledig en correct kan geïdentificeerd worden (naam-voornaam-adres). In principe worden alleen deze documenten in overweging genomen voor een belastingvermindering voor giften.

Wat is het verschil (op fiscaal vlak) tussen een gift en een storting na een fondsenwervingsactie?

Bij een fondsenwervingsactie zamel je geld in van andere mensen, bijvoorbeeld bij een verkoop of een veiling, een tombola, een activiteit of een evenement. Het resultaat van deze fondsenwerving geeft je geen recht op een fiscaal attest, omdat je het geld niet alleen in jouw eigen naam overmaakt.

Een gift is een som geld die een persoon, een bedrijf of een organisatie stort aan Artsen Zonder Grenzen. En dit zonder tegenprestatie, met andere woorden, als  schenker krijg je niets in ruil. Alleen een individuele gift geeft recht op een fiscaal attest.

Welke voorwaarden bestaan er voor fiscale aftrekbaarheid voor bedrijven die een gift doen aan Artsen Zonder Grenzen?

Voor bedrijven zijn er twee manieren om van een fiscaal voordeel te genieten: specifieke giften of uitgaven die kunnen beschouwd worden als sponsoring of publiciteit.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid van een gift:

De voorwaarden zijn dezelfde als die voor een gift van een particulier: er moet jaarlijks minstens 40€ geschonken worden, de gift mag niet het resultaat zijn van een fondsenwervingsactie en er mag geen tegenprestatie zijn. De ontvangende instelling moet een officiële erkenning op zak hebben van het Ministerie van Financiën.

Daarnaast:

-De gift is beperkt tot maximum 5% van de totale fiscale winst, met een plafond van 500.000 euro.

-De gift is in geld (een gift van een product of een dienst wordt niet in rekening genomen);

-De gift mag niet worden doorgestort aan een andere instelling.

In de belastingaangifte voor bedrijven worden de giften eerst opgenomen bij de verworpen uitgaven en slechts nadien in mindering gebracht.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid van sponsoring of publiciteit:

-Bewijzen dat deze uitgaven de onderneming helpen groeien;

-De publiciteit moet de rentabiliteit van het bedrijf verbeteren en het imago van het bedrijf kracht bij zetten.

Waarom vraagt Artsen Zonder Grenzen mijn rijksregisternummer of mijn ondernemingsnummer in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)?

In het kader van de verzending van de fiscale attesten 2024 vraagt de FOD Financiën ons om hen het rijksregisternummer (of het KBO-nummer voor bedrijven) te bezorgen van schenkers die recht hebben op belastingaftrek. Op die manier kan de overheid in de toekomst uw belastingvoordeel automatisch toevoegen aan uw belastingaangifte.

Via het rijksregisternummer kunnen alleen de gegevens van een individu automatisch worden gekoppeld aan de belastingaangifte. Als u ons steunt via een gezamenlijke rekening en/of u ontvangt een fiscaal attest als koppel, vragen we u om de voornaam, achternaam en het rijksregisternummer van slechts één persoon in te vullen.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct worden toegewezen in onze database, vragen wij u vriendelijk om uw schenkersnummer mee te delen. Dit nummer dient als unieke identificatiecode en kunt u terugvinden in onze postcommunicatie, boven uw voor- en achternaam (op de envelop of brief).

U kunt ons de benodigde informatie sturen via dit formulier


Wij danken u voor uw begrip en voor uw steun aan de projecten en interventies van Artsen Zonder Grenzen.