Sociale media

Open the menu

Gedragsregels

 Voorwoord

 AZG beschouwt zichzelf als een verantwoordelijke werkgever en organisatie, en dit berust op het verantwoordelijk gedrag van haar leden. De werknemer en de werkgever hebben een wederzijdse en complementaire rol om onaanvaardbaar gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken, en personeel van AZG dient gebruik te maken van de middelen om hun patiënten en rechtstreekse begunstigden te informeren over de hieronder vermelde gedragsregels.

Alle personeelsleden (werknemers, inclusief personeel op een internationale opdracht, vrijwilligers, dagloners) en operationele partners (inclusief consulenten en gasten) binnen AZG begrijpen, volgen en houden zich aan onderstaande regels, en integreren deze in hun professioneel en persoonlijk handelen. Indien dit niet het geval is, beschikt AZG op elk niveau van de organisatie over meldingskanalen, en elke vorm van niet-naleving zal tot de nodige gevolgen leiden.

Deze gedragsregels worden beschouwd als een minimum gedragsnorm. Afhankelijk van het werkgebied en de context waarin AZG-personeelsleden werken, kunnen voor hen meer specifieke regels van toepassing zijn.

Alle medewerkers verbonden aan het Operationeel Centrum in Brussel worden geacht de aanvullende gedragscode inzake middelenbeheer te onderschrijven. Middelenbeheer is een cruciaal aspect van onze verantwoordingsplicht tegenover onze patiënten, gemeenschappen en schenkers. Deze gedragscode omschrijft wat middelenbeheer voor de organisatie betekent en met zich meebrengt.

Gedragsregels

1. Personeelsleden en operationele partners van AZG dienen zich respectvol te gedragen en mogen geen patiënten, collega’s of leden van de plaatselijke bevolking discrimineren op basis van hun ras, opinies, levensstijl, geslacht, seksuele geaardheid, socio-economische achtergrond, afkomst, godsdienst of overtuigingen en andere identiteitskenmerken;

2. Personeelsleden en operationele partners van AZG mogen niemand misbruiken, noch lichamelijk (i.e. fysiek geweld, seksuele agressie of een andere vorm van lichamelijk misbruik), noch psychologisch (bv. pesten, machtsmisbruik, intimidatie, discriminatie of favoritisme);

3. Personeelsleden en operationele partners van AZG mogen onder geen enkele omstandigheid gedrag aanvaarden dat misbruik maakt van de kwetsbaarheid van anderen, in de ruimste zin van het woord (seksueel, economisch, sociaal enz.). Dit geldt ook voor het uitwisselen van goederen, voordelen of diensten voor handelingen van seksuele aard, inclusief het gebruik van diensten van sekswerkers tijdens de duur van de opdracht;

4. Personeelsleden en operationele partners van AZG mogen geen kindermishandeling, uitbuiting en geweld tolereren en geen seksuele relaties hebben met kinderen;

5. Personeelsleden en operationele partners van AZG mogen hun positie niet misbruiken voor persoonlijk gewin. Alle leden moeten met zorg en respect omspringen met de middelen van AZG (inclusief ruimtes, goederen, geld, reputatie, imago enz.), in het belang van de organisatie en de bevolkingsgroepen die ze wil helpen.