Bangladesh

Artsen Zonder Grenzen blijft inspelen op de medische en humanitaire behoeften van Rohingya-vluchtelingen en kwetsbare Bengalese gemeenschappen. In Dhaka doen we er bovendien alles aan om de hiaten in de gezondheidszorg in de sloppenwijk van Kamrangirchar aan te pakken.

In augustus 2017 kreeg de Rohingya-bevolking af te rekenen met een nieuwe golf van gericht geweld door het leger van Myanmar, met als gevolg een massale toestroom van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh eind 2017 en begin 2018. Als antwoord daarop schroefden we onze activiteiten in Cox’s Bazar aanzienlijk op. Eind 2018 was Artsen Zonder Grenzen een van de voornaamste humanitaire hulpverleners aan de staatloze Rohingya-bevolking. Naar schatting één miljoen Rohingya hadden hun toevlucht gezocht in Bangladesh.

In Cox's Bazar leven ongeveer 1 miljoen mensen in overbevolkte vluchtelingenkampen. De levensomstandheden zijn er onmenselijk. © Kate Geraghty, juli 2018.
In Cox's Bazar leven ongeveer 1 miljoen mensen in overbevolkte vluchtelingenkampen. De levensomstandigheden zijn er onmenselijk. © Kate Geraghty, juli 2018.

De meeste vluchtelingen leven er in tijdelijke onderkomens in overvolle nederzettingen, die erg kwetsbaar zijn voor aardverschuivingen en overstromingen. De hygiëne en sanitaire voorzieningen laten bovendien te wensen over, en er heerst een nijpend tekort aan proper drinkwater. We behandelen dan ook vooral infecties aan de hogere en lagere luchtwegen of huidaandoeningen, die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de slechte leefomstandigheden.

Tegen eind 2018 waren onze teams actief in vier ziekenhuizen, vijf eerstelijnszorgcentra, vijf gezondheidsposten en één behandelingscentrum. Zo konden we naast laboratoriumtests ook een brede waaier aan diensten aanbieden voor ambulante en opgenomen patiënten, inclusief spoedeisende en intensieve zorgen, pediatrie, obstetrie, seksuele en reproductieve gezondheidszorg, de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld en voor patiënten met niet-overdraagbare aandoeningen, zoals diabetes of hoge bloeddruk.

Ook geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische diensten waren tegen het einde van het jaar beschikbaar in de meeste structuren van Artsen Zonder Grenzen. Gezondheidspromotie- en outreachteams trokken naar de vluchtelingenkampen, waaronder ook het immense kamp van Kutupalong-Balukhali, dat sinds 2018 het grootste vluchtelingenkamp ter wereld is. De teams volgden er de gezondheidsindicatoren op de voet, kwamen in actie bij uitbraken van ziekten, deelden informatie over gezondheid en hygiëne, en sensibiliseerden de inwoners voor seksueel geweld.

We grepen in bij uitbraken van difterie, mazelen en waterpokken in 2018. Die zijn het gevolg van de beperkte toegang tot routinevaccinaties en basisgezondheidszorg voor de Rohingya-bevolking in Myanmar. In samenwerking met het Bengalese ministerie van Volksgezondheid voerden we grootschalige vaccinatiecampagnes tegen cholera, difterie en mazelen, naast routinevaccinaties in de meeste zorgvoorzieningen. Tegen het einde van het jaar waren de uitbraken onder controle, hoewel we nog steeds enkele gevallen van difterie optekenden. We behandelden verder nog honderden gevallen van waterpokken, een ziekte die bij zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immuunsysteem tot complicaties kan leiden.

Ansar en haar drie maand oude baby krijgen de nodige zorgen in onze kliniek in Goyalmara. © Pablo Tosco/Angular, april 2018.
Ansar en haar drie maand oude baby krijgen de nodige zorgen in onze kliniek in Goyalmara. © Pablo Tosco/Angular, april 2018.

Daarnaast zetten we een grootschalige water- en saneringsinterventie op in de kampen, met twee waterbevoorradingssystemen voor honderdduizenden mensen. We boorden waterputten, herstelden oude latrines en bouwden nieuwe, duurzame latrines en douches, en deelden waterfilters uit voor huishoudelijk gebruik.

In de tweede helft van het jaar pakten we de leemtes in de secundaire gezondheidszorg aan en verhoogden we de capaciteit van ziekenhuizen in Cox’s Bazar. We startten een samenwerking met de ziekenhuisautoriteiten van Sadar en het directoraat-generaal voor gezondheidsdiensten met het oog op een beter infectiebeheer, betere hygiëneprocedures en een beter afvalbeheer in het districtziekenhuis van Sadar om het aantal in het ziekenhuis opgelopen infecties terug te dringen. Bovendien steunden we de ontwikkeling van een afvalzone. Daarmee wordt het ziekenhuis van Sadar het eerste openbare ziekenhuis in Bangladesh waar medisch afval correct gesorteerd en verwerkt wordt.

De sloppenwijk van Kamrangirchar

Onze teams in Kamrangirchar, een sloppenwijk in Dhaka, bleven in 2018 reproductieve gezondheidszorg verstrekken aan meisjes en vrouwen. Zo stonden we in voor bijna 12.000 prenatale consultaties en begeleidden we 760 bevallingen. We boden ook medische en psychologische steun aan 885 slachtoffers van seksueel en partnergeweld, voerden 9.300 consultaties rond gezinsplanning en hielden 2.000 individuele geestelijke gezondheidsconsultaties voor alle leeftijden. In het kader van ons programma rond gezondheid op het werk hielden we 9.500 medische consultaties en vaccineerden we 550 arbeiders uit de talrijke kleine fabrieken in Kamrangirchar tegen tetanus.

Wil je op de hoogte blijven van al onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!