Sociale media

 • NL
Open the menu

Wedstijdreglement "Tour From Hell"

Huidige wedstrijd wordt georganiseerd door ARTSEN ZONDER GRENZEN  vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op volgend adres: Gewijde-Boomstraat 46,  1050 Brussel. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd georganiseerd door ARTSEN ZONDER GRENZEN in het kader van de zomerfestivals (Tour from Hell). De wedstrijd loopt op de Facebook pagina van  ARTSEN ZONDER GRENZEN België  van 15.07 tem 24.07.2016.

 1. De wedstrijd begint op 15 juli 2016 en eindigt op 24 juli 2016 om middernacht. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Tijdens deze periode worden 5 T-shirts verloot. In geval ook een schiftingsvraag wordt gesteld, is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs, met name een T-Shirt “Tour from Hell”
   
 2. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint. 
   
 3. ARTSEN ZONDER GRENZEN behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. ARTSEN ZONDER GRENZEN kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
   
 4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege ARTSEN ZONDER GRENZEN.
   
 5. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege ARTSEN ZONDER GRENZEN zijn zonder verhaal. 
   
 6. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van ARTSEN ZONDER GRENZEN en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen). Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van ARTSEN ZONDER GRENZEN, voor te leggen. 
   
 7. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. 
   
 8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 
   
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal per dag deelnemen. Er wordt maximaal één prijs   toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin gedurende bovenvermelde periode. 
   
 10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt ARTSEN ZONDER GRENZEN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van ARTSEN ZONDER GRENZEN uit te sluiten. 
   
 11. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan ARTSEN ZONDER GRENZEN de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. 
   
 12. De persoonsgegevens die ARTSEN ZONDER GRENZEN verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen kunnen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers kunnen op elk moment de verbetering en/of doorhaling van de gegevens  vragen. 
   
 13. De winnaars worden op het einde van de wedstrijdperiode persoonlijk verwittigd.  Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald, ziet ARTSEN ZONDER GRENZEN af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.
   
 14. ARTSEN ZONDER GRENZEN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
   
 15. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 
   
 16. De prijs zal door ARTSEN ZONDER GRENZEN verstuurd worden naar de woonplaats van de deelnemer. Het kan ARTSEN ZONDER GRENZEN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. 
   
 17. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
   
 18. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, smartphone, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan ARTSEN ZONDER GRENZEN hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 
   
 19. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen, schriftelijk te worden gemeld aanARTSEN ZONDER GRENZEN, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.