Sociale media

  • NL
Open the menu

Eén maand na de ramp


Iets meer dan een maand na de ramp, publiceert AZG een gedetailleerd rapport over haar noodhulpoperaties voor de slachtoffers van de tsunami. Sinds het begin van de crisis heeft de organisatie meer dan 200 internationale medewerkers en 2.000 ton hulpgoederen naar de regio gestuurd. Vandaag werken 127 internationale vrijwilligers in Atjeh (Indonesië), 36 in Sri Lanka en 6 in India, zij aan zij met de lokale medewerkers.

Binnen de 72 uur na de tsunami kwamen de eerste teams van AZG toe in de getroffen gebieden. Na een eerste evaluatie van de noden, besloot AZG haar hulpacties te concentreren op Noord-Sumatra en de zuidelijke, oostelijke en noordelijke kusten van Sri Lanka. In Thailand schonk AZG medisch materiaal aan verscheidene hospitalen in de provincie Phang Na. Ook ging de organisatie van start met een hulpprogramma dat de toegang tot gezondheidszorg verbeterde voor Birmese migranten, van wie er 5.000 vermist werden na de tsunami. In zuidelijk India startte AZG programma’s voor het verlenen psychologische bijstand omdat psychische trauma’s veelvuldig voorkomen in de getroffen gemeenschappen. Een analyse van de behoeften op de Andamanen toonde aan dat een interventie hier niet direct noodzakelijk was gezien de snelheid waarmee er op lokaal vlak medische staf en hulp was gemobiliseerd. In Myanmar en Maleisië toonde een behoefteanalyse van AZG aan dat er onder de bevolking geen directe medische noden waren waaraan niet was tegemoet gekomen.
In Atjeh en Sri Lanka resulteerde de ramp in een bijzonder hoog aantal doden en enorme materiële schade. Indonesische en Sri Lankaanse gezondheidsautoriteiten en hulporganisaties werden snel ingezet om de overlevenden hulp te bieden. De interventies van AZG werden complementair hieraan ontwikkeld en omvatten o.a. de steun aan lokale gezondheidsstructuren, het opstarten van mobiele klinieken, het opzetten van noodsystemen voor water en sanitair op plaatsen waar ontheemden zich verzamelden, en het verdelen van basisnoodhulpgoederen. Psychosociale hulp is van in het begin een belangrijke pijler geweest in het werk dat AZG na de tsunami in beide landen opzette. In Indonesië voerden de medewerkers van AZG in januari meer dan 15.000 medische consulten uit. AZG reageerde er ook op een uitbraak van tetanus door medische zorg te verlenen aan de getroffen patiënten, door een voorlichtingsactie onder de bevolking te organiseren en door vaccinatie voor risicogroepen.
In Sri Lanka en Indonesië kwamen geen epidemieën voor, maar in Indonesië blijft hiervoor een reëel gevaar bestaan gezien de slechte hygiënische omstandigheden op sommige plaatsen en de lage vaccinatiegraad. Evaluaties in verschillende ontheemdenkampen in Atjeh toonden aan dat ondanks de massale mobilisatie van internationale hulp er dringende noden blijven bestaan. AZG blijft zich inspannen om hulpgoederen te leveren, om een adequate toegang tot medische zorg te voorzien, om psychologische steun te verlenen en families van proper water en sanitair te voorzien. De teams van AZG blijven evalueren hoe ze families die het zwaarst getroffen werden door de tsunami, het best kunnen helpen om opnieuw een onafhankelijk bestaan op te bouwen.
Dankzij de nooit geziene generositeit van de donateurs heeft AZG internationaal meer dan 90 miljoen euro ontvangen om de tsunamislachtoffers bij te staan. Vandaag werd hiervan reeds meer dan 10 miljoen euro besteed (waarvan 8 miljoen in Indonesië) en in totaal werd 25 miljoen euro geoormerkt en gebudgetiseerd voor de eerste fase van AZG’s noodhulpoperaties. Alhoewel AZG zich engageert om de tsunamislachtoffers in Atjeh en andere getroffen regio’s ook in de toekomst te helpen, overstijgen de geoormerkte schenkingen die AZG tot dusver kreeg in ruime mate de voorziene financiële behoeften. AZG zal haar schenkers hiervan op de hoogte brengen in een eerstvolgende brief. De mensen die niet wensen dat hun gift voor hulpoperaties in andere crisisgebieden zoals Darfur (Soedan) of de Democratische Republiek van Congo gebruikt wordt, zullen worden terugbetaald.
Het rapport over de activiteiten die AZG ontplooit als respons op de tsunami is nu beschikbaar. Het bevat tevens financiële informatie met betrekking tot deze crisis.