Medische Coördinator - Belgische missie

 

ARTSEN ZONDER GRENZEN (MEDECINS SANS FRONTIERES) is een organisatie voor medische humanitaire hulp. In meer dan 60 landen brengen de teams van Artsen zonder onderscheid naar herkomst, nationaliteit, godsdienst, levensbeschouwing of politiek hulp aan bevolkingsgroepen in nood en aan slachtoffers van oorlogshandelingen. De Belgische missie is op zoek naar een: Medische Coördinator (m/v/x)

CONTEXT

De Belgische missie is op zoek naar een medisch coördinator om het team, bestaande uit een Coördinator en HR/Finance coördinator aan te vullen.

Vandaag bestaat de Belgische missie rond 2 pijlers: COVID en non-COVID.

Het niet-COVID-project is het Brusselse migratieproject, waarbij verschillende Belgische NGO's en actoren uit het maatschappelijk middenveld hun krachten hebben gebundeld en een reeks humanitaire diensten verlenen in een gemeenschappelijk project, de Humanitaire Hub, dat tot doel heeft een alomvattende respons te bieden op de behoeften van migranten en vluchtelingen op doorreis. Het centrum biedt verschillende diensten aan, waaronder geestelijke gezondheidszorg die door Artsen zonder Grenzen wordt verstrekt. Er is een tweedelijnsdienst opgericht om deze psychologische follow-up te verzorgen en zo ons aanbod aan geestelijke gezondheidszorg te vergroten en in te spelen op de geconstateerde behoeften.

 

De COVID-gerelateerde projecten blijven de strijd tegen COVID19 in België ondersteunen bij kwetsbare personen: daklozen, migranten zonder papieren en migranten. De acties zijn gericht op 3 activiteiten:

 • Een outreach team dat niet-geaccrediteerde structuren (zoals kraakpanden) ondersteunt op het gebied van preventie en bestrijding van infecties, gezondheidsbevordering en doorverwijzing naar medische structuur indien nodig.
 • Een team dat zich richt op de COVID vaccinatie sensibilisatie in geaccrediteerde inrichtingen en steun blijft verlenen op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding, geestelijke gezondheid en gezondheidspromotie in gemeenschappen die met een epidemie worden geconfronteerd.
 • Oprichting van een mobiel vaccinatieteam, dat in mei 2021 van start zal gaan. Dit team zal aan kwetsbare personen (migranten, daklozen, ongedocumenteerden) in Brussel een COVID-vaccin aanbieden in (niet-) geaccrediteerde instellingen.

 

PROFIEL VAN DE POST

 • In samenwerking met de Coördinator, de medische component van het beleid, het jaarplan en de begroting van AzG vaststellen, controleren en bijwerken. Waarbij de vastgestelde behoeften worden vertaald in een medische strategie en projectdoelstellingen, prioriteiten en middelen die nodig zijn om te voorzien in de medische en humanitaire behoeften van de bevolking in risicosituaties. Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd in samenwerking met de Belgische regering en de gemeenschap, met inachtneming van de waarden van AzG, de medische ethiek en de kwaliteit van de medische programma's (relevantie, doeltreffendheid, veiligheid, geschiktheid en toegankelijkheid van de medische missies van AzG, "beste praktijken" in de medische verzorging van patiënten).

 • Ervoor zorgen dat de doelstellingen van het jaarlijkse missieplan, het PPC (Porject Planning and Control) en het projectplan met betrekking tot de door AzG verrichte medische activiteiten worden verwezenlijkt.
 • Neemt, in nauwe samenwerking met de HR-coördinator, deel aan de planning, de omschrijving en de bepaling van het aantal medische personeelsleden in de missie, teneinde de inzet van medische activiteiten in de missie te garanderen.
 • Verantwoordelijk voor het bepalen en meten van andere middelen (beheer van farmacie en medische uitrusting, in samenwerking met logistiek), schema's, procedures en protocollen, teneinde de medische doelstellingen van de missie op doeltreffende wijze te verwezenlijken.
 • Verantwoordelijk voor het effectieve beheer van de apotheek binnen de missie (inclusief projecten).
 • Verantwoordelijk voor de directe supervisie en ondersteuning van de project coördinatoren en medische teams bij de ontplooiing van medische activiteiten door het gezondheidsbeleid en de vastgestelde gezondheidsbehoeften van AzG te vertalen in projectdoelstellingen en activiteiten, met als doel te zorgen voor medische bijstand van goede kwaliteit aan de bevolking en het bereiken van de medische doelstellingen van de missie.
 • Verantwoordelijk voor de evaluatie van het medisch team door middel van regelmatige beoordelingen en het vaststellen van opleidingsbehoeften, teneinde talent te beheren en de bijdrage van het medisch personeel te verbeteren.
 • Verantwoordelijk voor de evaluatie van de medische activiteiten door middel van regelmatige evaluaties, analyse van de maandelijkse medische projectverslagen, bezoeken ter plaatse en vergaderingen, maar ook door analyse van de moeilijkheden die zich tijdens de inzet hebben voorgedaan (op regionaal en nationaal niveau), teneinde de nodige oplossingen aan te dragen en de verwachte resultaten te bereiken.
 • Verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid van de missie. Samen met de HR-coördinator bepaalt, actualiseert en implementeer je een passend kader voor gezondheidsbeleid om de gezondheid van het personeel van AzG te waarborgen.
 • Vergemakkelijkt de communicatie, de uitwisseling van informatie en de actieve deelname van alle medisch personeel aan de ontwikkeling van de missie, waarbij de waarden en de filosofie van AzG opnieuw worden bevestigd om de motivatie en de inzet van het team te verbeteren.
 • Toezicht houden op de psychologische toestand van alle personeelsleden van de missie en oplossingen voorstellen om eventuele problemen met de geestelijke gezondheid te helpen oplossen.
 • Verantwoordelijk voor het hoogste niveau van veiligheid met betrekking tot de medische aspecten (bioveiligheid, universele voorzorgsmaatregelen, gezondheid en veiligheid op het werk), door toepassing van alle beleidslijnen, protocollen en procedures van AzG (condoomgebruik, bloedblootstellingsongevallen, enz.).
 • Verantwoordelijk voor de medische bibliotheek van de missie, informeert het medisch personeel in het project over alle beschikbare materialen en houdt alle medische documenten bij in de databank.
 • Vertegenwoordigt AzG bij de plaatselijke medische autoriteiten en onderhoudt regelmatig contact met andere actoren van de missie (andere secties en NGO's van AzG, plaatselijke organisaties, donoren, civiele en militaire autoriteiten indien nodig) om de analyse van de humanitaire en medische situatie te verruimen, het effect van de medische interventie te versterken en bij te dragen tot de bewustmaking van humanitaire kwesties.
 • Draagt bij tot de adequate opleiding van alle personeelsleden en zorgt voor de organisatie van medische briefings en debriefings voor alle personeelsleden van AzG.

PROFIEL VAN DE KANDIDAAT

Opleiding

 • Diploma geneeskunde of andere paramedische studies vereist.
 • Een specialisatie in tropische geneeskunde of een diploma in volksgezondheid strekt tot aanbeveling.

Ervaring

 • Minstens twee jaar beroepservaring in een vergelijkbare functie bij een andere NGO, of eerdere ervaring op het terrein met AzG in een andere context.

Taal

 • Frans en Nederlands vereist
 • Engels gewenst

Vaardigheden

 • Strategische visie
 • Leiderschap
 • Netwerken en opbouwen van relaties
 • Cross-cultureel bewustzijn
 • Houdt zich aan de managementwaarden van de organisatie: Respect, Transparantie, Verantwoordelijkheid, Integriteit, Vertrouwen, Empowerment
 • Houdt zich aan de afspraken voor verantwoordelijk gedrag 

VOORWAARDEN

 • Aard van het contract: 7 maanden, 100%, verlenging mogelijk
 • Plaats: Brussel
 • Salarispakket: hospitalisatieverzekering - pensioenverzekering - 100% terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer
 • Startdatum: half mei 2021

Uiterste datum indiening sollicitatie: 19/05/2021. Sollicitatiegesprekken zullen worden gepland na ontvangst van de sollicitaties.

CV en sollicitatiebrief te sturen naar msfocb-belgium-HRFIN@brussels.msf.org met als onderwerp "Medisch Coördinator".

Gelieve uw documenten te benoemen met uw FAMILIENAAM. Alleen succesvolle kandidaten zullen gecontacteerd worden.

AzG waardeert diversiteit en zet zich in voor een inclusieve werkomgeving. Wij verwelkomen sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten, ongeacht hun handicap, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, ras, huidskleur of etnische en nationale afkomst, godsdienst of overtuiging, of seksuele geaardheid.

MSF geeft om de bescherming van uw gegevens. Door uw sollicitatie in te dienen, stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens door AzG. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring voor sollicitanten.